Gáspár András Alapítvány
Az Alapítvány neve: Gáspár András Alapítvány
Az Alapítvány székhelye: Gáspár András Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium,
H-6000 Kecskemét, Hunyadi tér 2.
Az Alapítvány idõtartama: Határozatlan idõre szól.
Számlaszám: 18340796-1-03

1993. március 8-án a Kecskemét és Vidéke Általános Ipartestület, Tornyi László, Jancsó István és a Lajosmizsei Ipartestület alapítók létrehozták a "Gáspár András Alapítvány"-t, a Gáspár András Ipari Szakmunkásképzõ és Szakközépiskola tehetséges és hátrányos helyzetû tanulóinak ösztönzésére és segítésére.

Az Alapítvány célja:
 • Az anyagi lehetõségek nagyságrendjében támogatást és segítséget nyújtani a tanuló ifjúságnak, akik mindenben megfelelnek a követelményeknek, tanulmányi eredményük és morális magatartásuk erre érdemessé teszi õket.
 • Késztesse az ifjúságot széleskörû általános és szakmai mûveltség megszerzésére, felsõbb oktatási intézményekben történõ továbbtanulásra.
 • Az Alapítvány támogasson minden olyan kezdeményezést, amely szolgálja a szakmai mûveltség növelését, a közjó gyarapítását.
Az Alapítvány további céljai:
 • a Gáspár András ISZK és SZKI nevelõ munkájának támogatása.
 • Különösen azon diákok támogatása és ösztönzése, akik tehetségesek és hátrányos helyzetûek.
 • A tanulók részére szervezett szakmai és szabadidõs rendezvények anyagi támogatása, az intézményben végzett oktató-nevelõ munka tárgyi feltételeinek javításában való közremûködés annak érdekében, hogy az iskolai élet minél gazdagabb, tartalmasabb legyen, s felnõttként a társadalom hasznos polgáraivá váljanak az itt végzett diákok.

Az Alapitvány Kuratóriuma

Az Alapítvány legfõbb döntéshozó, kezelõ és képviselõ szerve a Kuratórium. A Kuratórium 5 fõbõl áll.

 1. Elnöke: Tornyi László
 2. Titkára: Abonyi Géza
 3. Tagjai: az iskola mindenkori igazgatója
 4. az iskola mindenkori ifjúságvédelmi felelõse
 5. az iskola diákönkormányzatának segítõ tanára
Az Alapítvány mûködése

Az Alapítvány tevékenysége:

Az Alapítvány a fenti célja elõsegítése érdekében a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997.évi CLVI. törvény elõírásainak megfelelõen közhasznú tevékenységet folytat, amely a törvény 26.§-ban meghatározott alábbi tevékenységeket jelenti:

 1. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 2. hátrányos helyzetû csoportok társadalmi esélyegyenlõségének elõsegítése
 3. gyermek-és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
 4. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. (1997.évi CLVI. törvény 4.§(1) a.)pont)

A célok érdekében különösen támogatandóak:

  - a hátrányos helyzetû csoportok társadalmi és tanulási esélyegyenlõségének elõsegítése;
  - a hátrányos helyzetû tanulók anyagi segítése annak érdekében, hogy a tanulói jogviszonyból eredõ kötelezettségeiket megfelelõ színvonalon teljesíthessék és jogaikat gyakorolhassák;
  - a tanulók helyi és országos versenyein való részvétel feltételeinek biztosítása, jutalmazása a hátrányos helyzetû és a tehetséges tanulóknál;
  - szakmai rendezvények támogatása
  - a sport és kulturális iskolai versenyeken és rendezvényeken való részvétel támogatása;
  - hagyományos iskolai rendezvények magas szintû lebonyolításának anyagi támogatása (gólyabál, Gáspár nap, szalagavató);
  - mindazon iskolai rendezvények támogatása, melyek a tanulóközösség tagjainak aktív szerepvállalásával valósulnak meg, különös tekintettel a diáknap programjára;
  - diákönkormányzat rendezvényeihez anyagi segítségnyújtás; - az iskolaemblémával ellátott iskolapóló minél több diákhoz való eljuttatása
  - Ipartestületi tagoknál tanuló diákok - amennyiben a fenti céloknak megfelelnek -támogatandók.

A fentiekben részletezett célok megvalósításának formái:

  - pénzbeni hozzájárulás, pénzbeni jutalmak és segélyek eseti vagy rendszeres folyósítása;
  - természetbeni juttatások (tárgyjutalmak, oktatási eszközök) biztosítása;
  - díjak adományozása;
  - szakmai tanulmányutak költségeihez hozzájárulás;

Az Alapítvány céljai elérése érdekében

A rendelkezésre álló anyagi források segítségével a maga által szervezett tevékenységek révén közvetlen módon törekszik céljai megvalósítására.

Az Alapítvány alapitói és támogatóink

Az alapítvány alapítói:

1. Kecskemét és Vidéke Általános Ipartestület
6000. Kecskemét, Hornyik J.krt.4.szám
50.000,-Ft, azaz Ötvenezer forint
2. Tornyi László szobafestõ mester
6000. Kecskemét, Kossuth u. 12.sz.
10.000,-Ft, azaz Tízezer forint
3. Jancsó István kõmûves mester
6000. Kecskemét, Galamb u.2.sz
10.000,-Ft, azaz Tízezer forint
4. Lajosmizsei Ipartestület
6050.Lajosmizse, Dózsa Gy.u.137.sz.
5.000,-Ft, azaz Ötezer forint
5. Támogatóink: Szülõk és dolgozók 1% adófelajánlásai
 • Az Alapítók tudomásul veszik, hogy az Alapítványt a nyilvántartásba vételt követõen nem vonhatják vissza.
 • Az alapítvány céljára rendelt alaptõke: Az alapítók által befizetett 75.000,-Ft, azaz (Hetvenötezer) forint.
 • Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely - magyar és külföldi - természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet pénzbeli vagy természetbeni adománnyal, illetõleg bármilyen más vagyonrendeléssel csatlakozhat (csatlakozó), aki hozzájárul az Alapítvány vagyonához, ha elfogadja az Alapítvány céljait és feladatainak megvalósítását kívánja elõmozdítani, illetõleg az Alapítványt bármely más módon támogatni kívánja.
 • Az Alapítvány számlájára bárki befizethet a szabályok megtartásával. A befizetések fordíthatók közvetlenül az alapítványi célokra is.
 • A befizetett hozzájárulás, valamint a teljesített szolgáltatás az Alapítvány vagyonát növeli. A hozzájárulás nem vonható vissza, arra vagy azzal szemben követelés nem alapozható.